برچسب: صدای لنت ترمز بعد از تعویض

در زیر چند علت اصلی صدای لنت بعد از تعویض را با هم می‌آموزیم: وجود جسم خارجی میان لنت ترمز و دیسکوجود هرگونه جسم خارجی از جمله سنگ ریزه، شن و غیره که بین لنت ترمز و [...]