برچسب: تاثیر نوع لنت ترمز

تاثیر نوع لنت ترمز تنوع بسیار نوع لنت و ترکیبات موجود در آن، تاثیر قابل توجهی بر صدای تولیدی لنت میگذارد. در ذیل به بعضی از پارامتر های مربوز به آن اشاره می [...]