اخبار برگزیده

کیفیت را فدای کمیت نمیکنیم!

رامین وفادار قائم مقام گروه صنعتی امکـو در گفت وگو با خبرنگار نشریه داخلی امکو حفظ کیفیت محصولات تـولیدی را رسالت اصلی این برند خواند و گفت : « درشرایطی کــه قیمت مواد اولیه و عدم مرغوبیت و کاهش خلوص انها روز بــه روز بر نگـرانی تولید کنندگــان قطعات خودرو می افزاید ولی مـا در مجموعه ی امکــو با بهره مندی از جـدیدترین روش هــای روز دنیا و استفاده از دانش مهندسـان ایــرانی توانسته ایم بـا حفـظ کیفیـت محصـولات تولیدی امکو رضایت و اعتمـاد حــداکثری مصرف کنندگان را جلب نماییم.»

قائم مقام گروه صنعتی امکو همچنین افزود: « نــوسان قیمت مواد اولیه هرچند حاشیه سود انـــدک تولیدکنندگان را کــم کرده حتی در بعـضی مــوارد از بین میبرد امــا نباید روی کیفیت محصول نهــایی تــاثیر بگذارد ما به مصرف کنندگـــان قطعــات مختلف تولیدی گـروه صنعتی امکـــو این اطمینان را مـی دهیم کـــه خودمــان را درمقـابل تک تک آنهــا مسئول دانسته و هیچ گاه کیفیت را فـدای کمیت نمیکنیم.

امکو متعهد است کـــه در کیفیت نهایـت دقت را به کار گیرد و از بهترین مواد اولیـه استفاده کند ما این مسئولیت خودمــان را فرامـوش نمی کنیم و بــر پایــه ی همین مسئولیت پذیری نیز تــاکنون توانسته ایم روند توسعه ی خـود را روز بــه روز بیشتر سرعت ببخشیم.»

وفادار در پایان ضمن ابــراز خــرسندی از حضـور در نمایشگــاه بین المللی تهــران تاکید کـرد :« ما برای نمایشگاه با دست پر و آمادگی کــامل در جمـع فعــالان صنع قطعـــات خــودرو حضور پیدا کــرده ایم امروزه امکــو بیش از پیش گسترش یافته و محصولات متنوع مـــا در اقصی نقـــاط کشور در دسترس هموطنان عزیزمان است به خـود میبالیم کـــه توانسته ایم در این گـــروه صنعتی دانــش روز را بـــا قیمت تمام شده ی پایین تلفیق کرده و محصولی تولید کنیم که هم کیفیت قـابل رقابــت و هم عمر مفید بالایی داشته باشد امکو برند قابل اعتماد مصرف کنندگــان است و این مسئله مسئولیت مـا را دو چندان می کند تا همواره این اعتماد را حفـظ کنیم و بــر آن بیافزاییم.»