فاکتور های طراحی لنت ترمز

در طراحی لنت  موارد زیر باید در نظر گرفته شود :

شیار میانی لنت ترمز به عنوان نشانگر حد مجاز استفاده از لنت ترمز همچنین محلی برای خروج گاز و گرد و غبار  ناشی از مصرف لنت است.

۱_در شرایط متفاوت جوی می بایست کارایی یکسانی داشته باشد. این کارایی مطلوب باید در محدوده متفاوت دمایی هنگام رانندگی نیز حفظ می شود.

۲_پدال گیری خوب در تمام مواقع.

۳_طول عمر  بالا (به لحاظ صرفه اقتصادی).

۴_قابلیت عملکرد در شرایط متفاوت، بدون ایجاد صدا.

۵_لنت باید به نحو  مطلوبی توانایی توقف خودرو را داشته باشد.

۶_محدودیت های ابعادی برای مونتاژ.

۷_عدم استفاده از مواد آزبستی.

۸_خروجی غبار کمتر (به منظور تمیز باقی ماندن چرخ).