انواع صدای ترمز:

صدای لنت ترمز با توجه به شدت  و بلندی آن، در مقالات و اطلاعات مربوط به سرویس های تعمیر. نگهداری خودرو ها با اسامی و کلید واژه های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است، از جمله :

GrindGrunt

Moan

Groan

Squeal

Wire Brush ولی  به طور کلی  صدای ارتعاش آرام را ناله (Groan) وصدای ارتعاش سریع را جیغ (Squeal)  می نامند.